Latin Passion

idanceathome.com ja matantsinkodus.ee kasutustingimused

1. Mõisted

1.1. Andmebaas – Haldaja seatud tingimustel korrastatud Sisu kogum, mis on kättesaadav Veebisaidi ja Tarkvara vahendusel;
1.2. Haldaja – infosüsteemi haldamise ja arendamise eest vastutav isik;
1.3. Isikuandmed – füüsilise isiku tuvastamist võimaldavad andmed;
1.4. Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab infosüsteemi ja Teenuseid;
1.5. Kasutustingimused – käesolevad Haldaja poolt kehtestatud üldtingimused, mis on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel https://www.matantsinkodus.ee/pages/info/terms;
1.6. Leping – Haldaja ja Kasutaja vaheline kokkulepe süsteemi ja Teenuste kasutamiseks;
1.7. Sisu – mis tahes vormis andmed ja materjalid, mida on võimalik teha kättesaadavaks Veebisaidi vahendusel, sh tekstid, tõlked, pildid, lingid, videod, failid jms;
1.8. Tarkvara – arvutiprogramm, mida kasutatakse Andmebaasile juurdepääsuks; Sisu kogumiseks, sisestamiseks ja salvestamiseks Andmebaasi; Andmebaasis erinevate parameetrite järgi otsingute tegemiseks; Andmebaasi Kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks ning muudeks Veebisaidi toimimiseks ja Teenuste osutamiseks vajalikeks operatsioonideks;
1.9. Teenused – kõik infosüsteemi vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused, mille kaudu Kasutajatel on võimalik lisada ja tarbida Sisu, teostada Andmebaasis otsinguid, saada automaatseid teavitusi jne;
1.10. infosüsteem – Veebisaidid, Tarkvara, Sisu ja Andmebaas nende omavahelises seoses;
1.11. Veebisaidid – kõikide idanceathome.com ja matantsinkodus.ee ning nende alamdomeenide kaudu kättesaadavate veebidokumentide (sealhulgas piltide, php- ja html-failide, kampaanialehtede) kogum.

2. Andmed Haldaja kohta

2.1. Haldajaks on MTÜ Tantsustuudio Latin Passion (mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood: 80365081, asukoht: Soola 1a, 51004 Tartu, koduleht: www.latinpassion.ee).
2.2. infosüsteemiga seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud, avaldused ja taotlused tuleb esitada Haldajale ühel järgmistest viisidest:
   2.2.1. telefonil +372 555 55242;
   2.2.2. elektronpostiaadressil info@matantsinkodus.ee või info@latinpassion.ee.com – sellel aadressil saadetud e-kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks, kui Haldaja saadab vastuse või kinnituse kirja kättesaamise kohta;
   2.2.3. postiaadressil Soola 1a, 51004 Tartu – sellel aadressil saadetud kiri loetakse Haldaja poolt kätte saaduks tsiviilseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras;
   2.2.4. ja kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, muresid või kaebuseid, võta meiega julgesti ühendust e-postil info@latinpassion.ee

3. Lepingu sõlmimine ja tingimused

3.1. infosüsteemi ja Teenuste kasutamiseks peab iga Kasutaja sõlmima Haldajaga Lepingu. Kui Kasutaja nimel võib infosüsteemi või Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut, siis laieneb Kasutajaga sõlmitud Leping ka kõigile neile isikutele. Lepingu sõlmimiseks loetakse:
  3.1.1. kui Veebisaidil kasutajakonto loomise avalduses märgitakse linnuke lahtrisse „Nõustun tingimustega" ning klõpsatakse seejärel nupule „Kinnita", „Registreeri", „Loo Konto" või muu sarnane avalduse esitamist kinnitav nupp;
  3.1.2. kui Haldaja ja Kasutaja on mõlemapoolselt allkirjastanud Lepingu tingimusi sisaldava dokumendi;
  3.1.3. kui Teenuste, infosüsteemi või selle osa kasutamiseks ei ole vaja Veebisaidil kasutajakonto olemasolu, siis loetakse Leping sõlmituks Teenuste, infosüsteemi või selle osa tegeliku kasutama asumisega.
3.2. Lepingu sõlmimise eelduseks on, et Kasutaja nõustub Kasutustingimustega. Kui Kasutaja nimel võib infosüsteemi ja Teenuseid kasutada mitu erinevat isikut, siis peab igaüks neist eraldi Kasutustingimustega nõustuma. Kasutaja annab nõustumuse Kasutustingimustele, kui ta saadab Haldajale avalduse Veebisaidil kasutajakonto loomiseks või kui ta sõlmib Haldajaga Lepingu või jätkab infosüsteemi või Teenuste kasutamist pärast Kasutustingimuste muutmist.
3.3. Haldaja võib iga Teenuse kohta kehtestada lisatingimusi ja hinnakirju, mis loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks. Lisatingimused ja hinnakirjad on Kasutajale kättesaadavad Veebisaidi leheküljel http://www.matantsinkodus.ee/pages/info/terms ja/või vastava Teenuse kohta Veebisaidil avatud leheküljel ja/või Teenuse juhistes ja/või lepitakse kokku Kasutajaga eraldi sõlmitavas lepingus.
3.4. Kasutaja peab enne Lepingu sõlmimist Kasutustingimustega põhjalikult tutvuma ja andma Haldaja nõudmisel selle kohta kinnituse.
3.5. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Haldaja teeb Kasutajatele kättesaadavaks ka Kasutustingimuste tõlked teistesse keeltesse, mille eesmärgiks on hõlbustada tingimustest arusaamist. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb lahknevusi, lähtutakse eestikeelsest versioonist.
3.6. Kasutaja ja Haldaja võivad kokku leppida Kasutustingimustest erinevates või neid täiendavates Lepingu tingimustes.

4. infosüsteemi ja Teenuste kasutamine

4.1. infosüsteem ja Teenused on loodud eesmärgiga:
  4.1.1. aidata kaasa ladina seltskondlike tantsude kogukonna suurendamisele ja arendamisele;
  4.1.2. tagada hästi korrastatud, kliendikeskne, kvaliteetne ja asjakohane ladina seltskondlik tantsude õpe ja info, mis on tehtud kättesaadavaks kõikidele huvigruppidele.
4.2. infosüsteemi ja Teenuseid võib kasutada üksnes selles ulatuses, otstarbel ja eesmärkidel, mille jaoks infosüsteemi funktsionaalsus on loodud ja Kasutajale kättesaadavaks tehtud. Kasutamine peab toimuma kooskõlas Lepingu, Kasutustingimuste, infosüsteemis kehtiva hea tava ja õigusaktidega. See tähendab muuhulgas, et Kasutaja ei või:
  4.2.1. kasutada infosüsteemi ja Teenuseid õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks;
  4.2.2. infosüsteemi või selle mis tahes osa tasu eest müüa, rentida või litsentseerida, v.a kui see kuulub Kasutajale või kui Kasutaja on vastavate intellektuaalse omandi õiguste omaja;
  4.2.3. dekompileerida või pöördprojekteerida Tarkvara või muul moel püüda tuletada Tarkvara lähtekoodi, v.a seaduses ettenähtud vaba kasutuse juhtudel;
  4.2.4. kasutada infosüsteemi ja Teenuseid ulatuses, mille suhtes kehtestatud tingimustega ta nõus ei ole.
4.3. Kasutaja peab küsima Haldajalt eelneva nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Kasutaja soovib:
  4.3.1. pakkuda või vahendada Teenuseid kolmandatele isikutele tulu teenimise või muul ärilise kasu saamise eesmärgil;
  4.3.2. infosüsteemi või selle mis tahes osa kasutada muul viisil või eesmärgil, kui on ette nähtud Lepingus või Kasutustingimustes;
  4.3.3. infosüsteemi või selle mis tahes osa kasutada programmide abil, mis saadavad infosüsteemile automaatseid päringuid;
  4.3.4. liidestada infosüsteemi või selle mis tahes osa Kasutaja või kolmandate isikute süsteemidega;
  4.3.5. kasutada infosüsteemi või selle mis tahes osa või Teenuseid mis tahes muul seaduslikul viisil.
4.4. Veebisaidi kasutamine on lubatud ainult üldotstarbeliste veebilehitsejatega nagu (kuid mitte ainult) Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, Safari, jne.
4.5. infosüsteem ja Teenused on mõeldud kasutamiseks personaalarvuti vahendusel. Haldaja ei vastuta, kui infosüsteem või Teenused ei toimi mobiiltelefonis, pihu- või tahvelarvutites või lugerites.

5. Kasutajakonto

5.1. Teatud Teenuste ja infosüsteemi osade kasutamiseks peab Kasutaja looma Veebisaidil kasutajakonto. Selleks tuleb Kasutajal esitada Haldaja poolt nõutud andmed, väljendada nõustumist Kasutustingimustega ja saata Haldajale avaldus Veebisaidi kasutajakonto loomiseks kas e-maili teel või Veebisaidil selleks ettenähtud kohas. Füüsilisest isikust Kasutaja puhul on nõutavateks andmeteks eesnimi, perenimi, mobiiltelefoninumber ja e-posti aadress ning sünnikuupäev.
5.2. Haldaja võib Veebisaidil kasutajakonto loomiseks kehtestada täiendavaid tingimusi.
5.3. Iga kasutajakonto on seotud ühe kindla mobiiltelefoninumbriga. See tähendab, et ühe ja sama mobiiltelefoninumbriga ei või siduda mitut erinevat kasutajakontot.
5.4. Haldajal on õigus edastada Kasutaja poolt kasutajakontol määratud elektronpostiaadressile teateid ja uudiskirju veebikeskkonna uuenduste, kampaaniate, Kasutustingimuste muudatuste jms. kohta. Kasutaja annab Kasutustingimustega nõustumisega nõusoleku sellise info edastamiseks tema elektronpostiaadressile.
5.5. Kasutajakonto kehtib tähtajatult või kuni kustutamiseni või Lepingu lõpetamiseni.
5.6. Kasutajal on igal ajal võimalik nõuda kasutajakonto deaktiveerimist, esitades Haldajale vastava avalduse, mida loetakse ühtlasi Lepingu lõpetamise avalduseks ja pärast mida lõpetab Haldaja isikuandmete töötlemise. Kasutajakonto deaktiveerimisel jäävad Kasutaja andmed ja tema lisatud sisu infosüsteemi alles ning Kasutaja võib need soovi korral hiljem kasutajakonto aktiveerimisel sellega uuesti liita.
5.7. Haldaja ei vastuta:
  5.7.1. kasutajakonto kaudu toimepandud õigusrikkumise või Kasutustingimuste rikkumise ning selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest, sõltumata sellest, kas tegemist oli Kasutaja poolt tema kasutajakonto kasutamiseks volitatud või volitamata isikuga;
  5.7.2. Kasutaja kasutajatunnuse ega parooli kadumise või volitamata kolmandate isikute kätte sattumise ja selle tagajärgede eest, sh sellega Kasutajale tekitatud kahju eest;

6. Nõuded Sisule

6.1. Kui Kasutaja lisab veebilehele Sisu, siis peab ta tagama, et see oleks kooskõlas Lepingu tingimuste, Kasutustingimuste, veebikeskkonnas kehtiva hea tava ja õigusaktidega. Muuhulgas peab Sisu olema asjakohane.
6.2. infosüsteemi ei tohi lisada või suunata:
   6.2.1. Sisu, mis ei ole seotud ladina seltskondlike tantsude, nende õppe või sellekohase infoga;
   6.2.2. pornograafilist või vägivalda või julmust propageerivat Sisu, roppusi ja muud Sisu, mis on vastuolus üldiste moraalinormide ja eetiliste põhimõtetega;
   6.2.3. eksitavat, konkurenti või tema kaupa või teenust halvustavat või muud kõlvatu konkurentsi keeluga vastuolus olevat Sisu;
   6.2.4. Sisu, mille intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks infosüsteemis puudub nende omaja (autor, esitaja, litsentsisaaja, tööandja, andmebaasi tegija, fonogrammitootja, produtsent, väljaandja, kaubamärgiomanik jms või tema õigusjärglane) nõusolek;
  6.2.5. väärtushinnanguid, mille eesmärgiks on teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine. Sellise eesmärgiga tegevus võib olla näiteks laimamine ja sõimamine, samuti ässitamine tülidele, asjakohatutele vaidlustele või omakohtule, vaenu ja vihkamise õhutamine, tagakiusamine ning diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu (sh rahvuse), veendumuste või usutunnistuse alusel, samuti varalise, sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu;
   6.2.6. isikuandmeid ilma vastava andmesubjekti loata;
   6.2.7. konfidentsiaalset infot ilma selle isiku loata, kelle suhtes on konfidentsiaalsuskohustus võetud;
   6.2.8. viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad infosüsteemi tavapärast tööd või mis salvestuvad Haldaja või Kasutajate arvutitesse ning häirivad või kahjustavad nende tavapärast funktsioneerimist.
6.3. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt infosüsteemi lisatud või seal avaldatud Sisu eest, sh Kasutajal vajalike esindusõiguste ja lubade olemasolu eest.

7. Sisu haldamine

7.1. Haldaja käsitleb Kasutajat Sisu avaldajana.
7.2. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt infosüsteemi lisatud Sisu ja Kasutaja toiminguid infosüsteemis.
7.3. Haldaja ei ole kohustatud jälgima Kasutajate tegevust ega teavet või Sisu, mida nad infosüsteemis või selle kaudu edastavad, vahemällu salvestavad või talletavad. Haldaja ei pea otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kellega Haldajal on sõlmitud Leping.
7.4. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud või infosüsteemi lisatud Sisu on vastuolus Lepingu, Kasutustingimuste, infosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega, siis on Haldajal õigus:
   7.4.1. keelduda mittevastava Sisu lisamisest infosüsteemi või selle avaldamisest Veebisaidil;
   7.4.2. muuta või kustutada mittevastavat Sisu või selle osa niivõrd, kuivõrd see on vajalik Sisu kooskõlla viimiseks Lepingu, Kasutustingimuste või õigusaktidega, v.a kui see oluliselt moonutaks Sisu või muudaks selle arusaamatuks;
   7.4.3. teavitada Kasutajat Sisu mittevastavusest;
   7.4.4. nõuda, et Kasutaja viiks mittevastava Sisu kooskõlla Lepingu, Kasutustingimuste, infosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega;
   7.4.5. mittevastav Sisu Veebisaidilt eemaldada, tõkestada sellele juurdepääs või Sisu kustutada.
7.5. Haldaja võib Veebisaidilt kaebuse alusel eemaldatud Sisu uuesti Veebisaidile lisada või sellele juurdepääsu taastada juhul, kui Haldajale esitatakse veenvad tõendid Sisu vastavuse kohta Lepingule, Kasutustingimustele, infosüsteemis kehtivale heale tavale või õigusaktidele (näiteks autori kirjalik nõusolek foto kasutamiseks Veebisaidil jms).

8. Intellektuaalse omandi õigused

8.1. infosüsteem ja selle mis tahes osad võivad olla kaitstud intellektuaalse omandi õigustega, mis kuuluvad Haldajale, tema litsentsiandjatele, Kasutajatele või kolmandatele isikutele.
8.2. Haldaja annab Kasutajale tasuta lihtlitsentsi infosüsteemi kasutamiseks informatsiooni saamise ja edastamise eesmärgil, mille vastavad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad või on litsentsitud Haldajale ja kuni nende kehtivuse lõppemiseni, ühel või mitmel järgmistest tavapärase kasutamise viisidest:
   8.2.1. sirvida Veebisaidi lehekülgi ja tutvuda Veebisaidil kättesaadavaks tehtud Sisuga;
   8.2.2. lisada Veebisaidile Sisu selleks Haldaja poolt ettenähtud spetsiaalse tehnilise lahenduse kaudu;
8.3. infosüsteemi intellektuaalse omandi õiguste kasutamise viis on piiratud Kasutustingimustes selgelt lubatud juhtudega. Muudel juhtudel tuleb infosüsteemiga seotud intellektuaalse omandi õiguste kasutamiseks küsida vastava õiguste omaja luba.
8.4. Kasutaja peab küsima Haldajalt eelneva nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Kasutaja soovib infosüsteemi või selle mis tahes osa reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, üldsusele kättesaadavaks teha, lülitada teistesse andmebaasidesse või kasutada muul moel, mis väljub infosüsteemi või selle mis tahes osa tavapärase kasutamise piiridest, v.a kui vastava osa intellektuaalse omandi õiguste omaja on andud selleks oma nõusoleku.
8.5. Kui Kasutaja lisab infosüsteemi Sisu, siis peab Kasutaja tagama, et ta omab vastavaid intellektuaalse omandi õigusi Sisule või tal on vastavate intellektuaalse omandi õiguste omaja luba, nii et Sisu oleks võimalik õiguspäraselt infosüsteemi lisada ja infosüsteemis kasutada kooskõlas Kasutustingimustega.
8.6. Kui mõni Sisu intellektuaalse omandi õiguste omaja kuulub mis tahes autoreid või esitajaid ühendavasse kollektiivse esindamise organisatsiooni või on sõlminud esinduslepingu vastava agentuuri või muu sarnase esindusorganisatsiooniga, mis omab mis tahes intellektuaalse omandi õigusi Sisu suhtes või millel on õigus esindada eelnimetatud isikuid seoses nende intellektuaalse omandi õiguste teostamisega Sisu suhtes, siis peab Kasutaja tagama, et ta on selle organisatsiooniga sõlminud vajalikud kokkulepped, nii et vastavat Sisu ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigusi oleks võimalik kasutada infosüsteemis kooskõlas Kasutustingimustega. Vastasel korral on Haldajal õigus sõlmida ise vajalikud kokkulepped otse asjakohase organisatsiooniga või Leping viivitamatult ühepoolselt lõpetada, esitades Kasutajale vastava avalduse.
8.7. Kasutaja nõustub ja kinnitab Lepingu sõlmimisel ja igakordsel Kasutustingimustega nõustumisel, et:
   8.7.1. ta on teadlik Haldaja intellektuaalse omandi õigustest ning ta ei riku Haldaja intellektuaalse omandi õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda;
   8.7.2. talle kuuluvad muud intellektuaalse omandi õigused tema poolt infosüsteemi lisatud Sisule või tal on muu õiguslik alus selle Sisu lisamiseks infosüsteemi;
   8.7.3. ta kasutab teiste Kasutajate poolt infosüsteemi lisatud Sisu kooskõlas Kasutustingimuste ja õigusaktidega.

9. Isikuandmete kaitse

9.1. Haldaja on Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja. Haldaja võib Teenuse osutamise käigus koguda Kasutaja Isikuandmeid isiku poolt konto loomisega antud nõusoleku alusel. Haldaja kogub Isikuandmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas või kirjalikus vormis Kasutajaga Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ning muul moel Veebisaidi kasutamisel vastavalt Kasutustingimustele. Kõigi Teenuste osutamisel salvestab Haldaja Kasutaja arvuti IP-aadressi infosüsteemi turvalisuse ja Teenuse Kasutustingimustega vastavuse tagamise eesmärgil.
9.2. Kasutajal on õigus tema isikuandmete töötlemise nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, pöördudes selleks Haldaja poole. Nõusoleku tagasi võtmisel ei ole Kasutajal võimalik infosüsteemi kasutada.
9.3. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus igal ajal nõuda tutvumist tema kohta kogutud Isikuandmetega või nõuda nende parandamist või nõuda nende töötlemise piiramist või nõuda nende ülekandmist või esitada vastuväiteid nende kasutamisele või nõuda nende töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Kui ilma selliste Isikuandmeteta ei ole võimalik Kasutajale Teenuseid osutada, siis loetakse, et Kasutaja on Isikuandmete töötlemise lõpetamise, kustutamise või sulgemise nõude esitamisega ühtlasi esitanud Lepingu ühepoolse lõpetamise avalduse ning Haldajal on õigus lõpetada Kasutajale vastavate Teenuste osutamine. Eelnimetatud Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
9.4. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus oma andmete töötlemise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.
9.5. Haldaja säilitab saadud teabe Kasutajaga suhtlemise kohta ja toimingute kohta infosüsteemis elektroonilisel kujul kuni 5 aastat, kuid teeb neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
9.6. Kõnealuseid Isikuandmeid kasutab Haldaja:
   9.6.1. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks;
   9.6.2. Teenuste osutamiseks ja selle paremaks planeerimiseks;
   9.6.3. Kasutajate segmenteerimiseks ja Teenuste personaliseerimiseks;
   9.6.4. infosüsteemi turvalisuse suurendamiseks;
  9.6.5. Kasutaja vajaduste analüüsiks ning analüüsi tulemusel infosüsteemi uuendamiseks selliselt, et see vastaks paremini Kasutajate ootustele ja käitumisele;
  9.6.6. oma kohustuste täitmiseks, mis tulenevad õigusaktidest (näiteks andmete edastamine uurimisasutusele jms);
  9.6.7. oma rikutud õiguste kaitsmiseks (näiteks andmete edastamine Haldajat esindavale advokaadile jms).
9.7. Haldaja ei kasuta Kasutaja kohta saadud kontaktandmeid infosüsteemi kasutamisega mitteseotud info edastamiseks, samuti ei lisata neid andmeid ilma Kasutaja nõusolekuta infosüsteemiga mitteseotud postitusnimekirjadesse.
9.8. Kasutaja võib soovi korral keelduda Haldaja poolt saadetavast infost, reklaamist, turundusinfost, kommertsteadaannetest ja pakkumistest, saates Haldajale vastavasisulise avalduse.
9.9. Kasutajal on õigus näha Haldaja käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja nõuda andmete parandamist.
9.10. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega.
9.11. Isikuandmete töötlemine osas, milles see siin ei ole reguleeritud, kohaldatakse www.latinpassion.ee veebilehel avaldatud andmete töötlemise tingimusi.

10. infosüsteemi ja Teenuste kvaliteet ning kättesaadavus

10.1. infosüsteem ja Teenused toimivad „nii nagu on" põhimõttel.
10.2. Haldaja uuendab pidevalt infosüsteemi toimimise aluseks olevaid mehhanisme, et parandada Teenuste kvaliteeti ning lisab infosüsteemile uusi funktsionaalsusi.
10.3. Kasutaja nõustub ja kinnitab Lepingu sõlmimisel ja igakordsel Kasutustingimustega nõustumisel, et:
   10.3.1. Teenuste ning infosüsteemi vorm ja iseloom võivad aeg-ajalt muutuda ja uueneda ilma ette teatamata;
   10.3.2. Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mis tahes osa osutamise omal äranägemisel hooldus- ja/või arendustööde teostamiseks, teatades sellest ette Veebisaidil kasutajakonto vahendusel vähemalt kolm tööpäeva;
  10.3.3. osa Teenuseid ja infosüsteemi funktsionaalsust võib teatud aja pärast kaduda;
  10.3.4. Haldaja võib võtta lisaks Veebisaidile kasutusele ka muid platvorme ja tehnoloogiaid ning neid infosüsteemiga siduda (näiteks puutetundlikud kioskid, veebilahendused mobiiltelefonile ja tahvelarvutile, mobiilirakendused jms);
  10.3.5. Haldajal on õigus Teenuste osutamine ja infosüsteemi haldamine ning arendamine lõpetada kooskõlas õigusaktidega.
10.4. Haldaja ei vastuta:
  10.4.1. Teenuste või nende mis tahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldus- ja/või arendustööde raames;
  10.4.2. kui Kasutaja mobiilsideoperaator, internetiteenuse pakkuja või muud side- ja telekommunikatsiooniettevõtjad ei võimalda Kasutajale ligipääsu infosüsteemile või Teenuse kasutamist;
  10.4.3. Kasutaja riistvaras, seadmetes või nendes sisalduvas tarkvaras esinevate vigade, kahjustuste või Teenuse kasutamiseks sobimatute seadistuste ega sellega Kasutajale kaasnevate tagajärgede, sh tekitatud kahju eest.

11. Haldaja õiguskaitsevahendid

11.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, infosüsteemis kehtivaid häid tavasid, Haldaja või tema esindajate poolt kehtestatud juhendeid või nende antud täiendavaid juhiseid või õigusakte, on Haldajal õigus sõltuvalt rikkumise raskusastmest ajutiselt:
   11.1.1. piirata Kasutaja kasutusõiguseid infosüsteemi või Teenuste kasutamiseks;
   11.1.2. blokeerida Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   11.1.3. tõkestada Kasutaja arvuti IP-aadressilt juurdepääs infosüsteemile või selle mis tahes osale;
  11.1.4. anda mõistlik täiendav tähtaeg rikkumise kõrvaldamiseks ja selle mittetäitmisel Leping lõpetada.
11.2. Kui Kasutaja korduvalt või muul moel oluliselt rikub Kasutustingimusi, on Haldajal õigus:
   11.2.1. keelata Kasutajal vastava Teenuse kasutamine;
   11.2.2. kustutada Kasutaja kasutajakonto Veebisaidil;
   11.2.3. keelata Kasutaja arvuti IP-aadressilt juurdepääs infosüsteemile või selle mis tahes osale;
   11.2.4. Leping lõpetada ilma ette teatamata.
11.3. Muuhulgas on Haldajal õigus tõkestada juurdepääs infosüsteemile või selle mis tahes osale isikul, kes kasutab infosüsteemi ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes.
11.4. Haldaja võib rakendada ka muid Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides ettenähtud õiguskaitsevahendeid.
11.5. Kui Haldaja rakendab õiguskaitsevahendeid, siis selle tulemusena võib Kasutaja kaotada juurdepääsu Teenustele, Sisule, oma kasutajakonto andmetele või mis tahes muule infosüsteemi osale.

12. Haldaja vastutuse üldised piirangud

12.1. Haldaja ei vastuta:
   12.1.1. infosüsteemis või selle vahendusel toime pandud või kestva rikkumise ega selle tagajärgede eest, millest ta ei ole teadlik või mille suhtes ta on võtnud aktiivselt tarvitusele meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks või tagajärgede kõrvaldamiseks. Kui Haldaja saab teada infosüsteemis või selle vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, teeb ta kõik temalt mõistlikult oodatava, et selline rikkumine lõpetada ja selle tagajärjed kõrvaldada;
   12.1.2. kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja kasutas oma õiguskaitsevahendeid (näiteks eemaldas infosüsteemist õigustrikkuva Sisu või tõkestas sellele juurdepääsu, piiras Kasutaja õigusi või tõkestas tema juurdepääsu oma kasutajakontole või infosüsteemile), kui see oli vajalik Haldajale rikkumise kohta esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud rikkumise kahtluse tõttu või otseselt seetõttu, et Sisu või Kasutaja käitumine on vastuolus Kasutustingimuste, infosüsteemis kehtiva hea tava või õigusaktidega. Sellisel juhul ei vastuta Haldaja tekkinud kahju eest isegi juhul, kui kaebus oli põhjendamatu või hiljem selgub, et tegemist ei olnud rikkumisega;
   12.1.3. Teenuste, infosüsteemi või selle mis tahes osa mittetoimivuse ega muude rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks loetakse mis tahes ettenägematut sündmust, mis ei olene Haldajast ega Kasutajast või mille üle neil puudub kontroll, sh tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, välgutabamus, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, samuti internetiühenduse katkemine, makseteenustes (pangalink, krediitkaardimakse jms) esinevad tehnilised tõrked, küberrünnakud jne;
   12.1.4. muudel Lepingus, Kasutustingimustes või õigusaktides toodud juhtudel.

13. Lõppsätted

13.1. infosüsteemi ja Teenuste kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
13.2. Kui mõni Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks õigusaktidega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.
13.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
13.4. Kasutajal on igal ajal õigus Leping lõpetada. Kasutajal on tarbijana õigus 14 päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest sellest taganeda.
13.5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja infosüsteemi arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi. Haldaja võib Kasutustingimusi muuta, kui:
   13.5.1. seda tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;
   13.5.2. uue Teenuse kasutuselevõtmine või senise Teenuse pakkumise lõpetamine;
   13.5.3. Kasutajate pidevad kaebused;
   13.5.4. Haldaja suhtes jõustunud Kasutustingimuste muutmiseks kohustav kohtulahend või haldusakt;
   13.5.5. vajadus Isikuandmete kaitse tõhustamiseks;
   13.5.6. muudatused Haldaja töökorralduses, pädevuses või volitustes;
   13.5.7. tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada infosüsteemi haldamise või Teenuste kvaliteeti ja turvalisust.
13.6. Haldaja teavitab Kasutajaid Kasutustingimuste muutustest Veebisaidi vahendusel vähemalt kaks nädalat enne muudatuste jõustumist. Haldaja võib teavitada Kasutustingimuste muutustest iga Kasutajat eraldi e-posti teel, kuid ei vastuta e-kirja kättetoimetamise eest, kui Kasutaja antud e-postiaadress ei toimi või kui esinevad muud Kasutajast tulenevad tõrked e-posti vastuvõtmisel.